Extra Open Kerk

Aanstaande vrijdag 24 december is er een extra Open Kerk in de Dorpskerk, van 14.00-16.00 uur. Nu de diensten rond Kerst alleen online te volgen zijn, is dit een mogelijkheid om toch even in de kerk te zijn. Voor een praatje, een gebed of zomaar een moment van rust. Er is warmte, de lampen branden, er klinkt muziek, koffie en thee staan klaar… weet je welkom.

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft maandagavond  20 december j.l.  online vergaderd over de ontstane situatie na de laatste persconferentie van het kabinet  en hoe wij als Hervormde Gemeente het beste met de adviezen van het CIO en de  PKN om kunnen gaan.

De kerkenraad heeft gemeend voor de komende tijd, tot nadere datum, alle diensten online te houden. Dat betekent, dat de  morgendiensten in de Dorpskerk, inclusief de Kerstmorgendienst,  om 10.00 uur online mee te vieren zijn.

De middagdiensten vanaf 2 januari 2022 zullen ook online om 17.00 uur worden gehouden.  Mogelijk zullen in de middagdiensten  4 gemeenteleden worden uitgenodigd om op de voorste rij, op afstand van elkaar, mee te zingen.

De kerkenraad betreurt ook de ontstane situatie maar ziet geen andere weg  dan de dringende adviezen van het CIO  en de PKN op te volgen en zo onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Toch wensen wij u,  in verbondenheid als gemeente van Christus,  gezegende Kerstdagen toe.

Kerkdienst en corona

In vervolg op de persconferentie van 2 november jl. en het advies van de PKN, heeft de kerkenraad de voorzorgsmaatregelen weer wat moeten aanscherpen. De kerkdiensten blijven gewoon toegankelijk, er is geen QR code of testbewijs nodig en ook zingen blijft toegestaan.

Wat we wel weer invoeren:

  • We willen voldoen aan het 1,5m afstand criterium. Neemt u daarom plaats in een bank waar de zitplaats is gemarkeerd met een wit papier. Tussen de aangewezen kerkbanken blijft steeds 1 kerkbank leeg
  • Wilt u bij het lopen naar en vanaf de zitplaats een mondkapje gebruiken;
  • Bij het verlaten van de kerk is de volgorde: eerst de metrozijde en dan de kasteelzijde. Het middenpad is dicht. Zo voorkomen we opstoppingen bij de uitgang;
  • Het koffiedrinken na de kerkdienst is tot nader orde uitgesteld. Het is niet goed mogelijk om dan de 1,5m afstand te waarborgen;
  • De middagdienst op 7 november a.s. gaat natuurlijk gewoon door, maar de geplande maaltijd en nabespreking komen te vervallen.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze maatregelen en hopen op uw medewerking om een veilige kerk omgeving te creëren.

Coronamaatregelen

De afstandsregel  van 1.5  mtr. is vervallen. De Protestantse Kerk in Nederland volgt dit, maar adviseert (afhankelijk van de situatie) toch voldoende afstand te blijven  houden.
De kerkenraad heeft besloten de regels (en dus ook de afstand) in ons kerkgebouw (zoals we die de laatste maanden hebben toegepast) vooralsnog te handhaven.
De kosteres  blijft de te bezetten plaatsen aangeven d.m.v. witte kaartjes.

Start Jeugdwerk

Het jeugdwerk gaat weer van start! Begin oktober starten de BES Club, JonG en iBelieve.

BES Club
Doelgroep: kinderen groep 6,7 en 8
Locatie: jeugdhonk, Bernhardstraat 3 Rhoon
Tijd: 19:00 uur – 20:15 uur
Eerste clubavond: 1 oktober
Meer informatie

JonG
Doelgroep: jongeren 12 t/m 16 jaar
Locatie: jeugdhonk, Bernhardstraat 3 Rhoon
Tijd: 19:45 uur – 21:30 uur
Eerste clubavond: 8 oktober
Meer informatie

iBelieve
Doelgroep: jongeren 16+
Locatie: Maranathakerk, Kleidijk 2b Rhoon
Tijd: 20:00 uur – 22:00 uur (+borrel)
Eerste clubavond: 8 oktober
Meer informatie

Denk mee over de diensten

‘De eerste gemeente als spiegel’

Komende weken gaat het in de diensten in de Dorpskerk over Handelingen 2:42. Daar wordt over de eerste gemeente verteld: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. Vier zaken worden genoemd (onderricht, gemeenschap, Avondmaal en gebed) die kenmerkend waren voor de vroegste kerk, maar ook wezenlijk zijn voor de kerk van nu. In het vervolg (vers 43-47) wordt dit nog verder uitgewerkt.

Nu de kerk na de coronacrisis weer verder open gaat, lijkt het me mooi om aan de hand van deze vier kenmerken na te gaan wat we kunnen leren van de kerk in Handelingen. Vandaar: ‘De eerste gemeente als spiegel’.

Op 13 juni mochten we het Avondmaal vieren en ging het over ‘het brood breken’, de term van Lucas voor de viering van het Heilig Avondmaal. Door samen de maaltijd van Jezus te vieren, vielen allerlei verschillen tussen de gelovigen weg en ervoeren ze de eenheid in Christus.

Op 20 juni (middagdienst) gaat het over de gebeden. Hoe zag dit eruit voor die eerste gemeente? Ze bleven immers ook nog trouw naar de tempel gaan (zie v.46).

Op 27 juni zal het gaan over het onderricht van de apostelen, dus over de inhoud van het geloof. Wat was voor hen het nieuwe, wezenlijke, verrassende, bevrijdende daaraan?

Op 11 juli gaat het in de gezamenlijke ochtenddienst over de gemeenschapsvorming. Die proef je aan alles: in het verkopen en verdelen van bezittingen, in het samen eten en vieren. Het lijkt allemaal heel radicaal… een mooie uitdaging voor ons?

Van harte uitgenodigd om mee te denken over deze diensten. Stuur je gedachten, associaties, aanvullende bijbelteksten, liedsuggesties naar cdvanalphen@hotmail.com. Ik ben benieuwd.

Ds Coen van Alphen

Kerkdienst na 1 juni

Nu de coronacijfers de goede kant op gaan en steeds meer beperkingen worden opgeheven, is er in de kerk gelukkig ook weer meer mogelijk. De kerkenraad volgt het advies van de PKN op en dat betekent dat er vanaf 6 juni 60 bezoekers inclusief kinderen en exclusief medewerkers welkom zijn. Vooraf aanmelden bij onze koster Nel Brouwer is nog wel steeds nodig. Bij het gaan van en naar de zitplaats is een mondkapje nodig. De zitplaatsen worden zo verdeeld dat er onderling goede afstanden worden aangehouden, volgt u hierbij de aanwijzingen op.

Ook is het mogelijk om het slotlied mee te zingen, zij het ingetogen.

Het vieren van het Heilig Avondmaal op zondagmorgen 13 juni zal lopend geschieden; bij het lopen van en naar de tafel is een mondkapje niet nodig.

De kerkenraad is opgetogen dat er weer meer mogelijk is en ziet ernaar uit om u te begroeten.

Jezus liefhebben en navolgen

Op zondagmiddag 18 April om 17.00 uur zal er weer  een gemeente opbouwdienst gehouden worden, ditmaal in de Maranathakerk.
In deze dienst zal een gedeelte centraal staan, dat zich afspeelt in de periode na Pasen. Het betreft een gedeelte uit Johannes 21, rond het thema van Jezus liefhebben en Hem navolgen.
Na Zijn opstanding zoekt Jezus zijn volgelingen op en maakt Hij zich aan hen bekend. Een aantal van hen spreekt Hij in het bijzonder toe, zoals Thomas, Maria van Magdalena en niet te vergeten Petrus.

In Johannes 21:15-19 staat het gesprek tussen Jezus en Petrus, waarin Jezus tot driemaal toe vraagt of hij Hem liefheeft. Een confronterende vraag voor Petrus, die zelf kort daarvoor zijn Heer Jezus tot driemaal toe had verloochend.
Nadat Petrus duidelijk heeft aangegeven dat hij Jezus liefheeft, krijgt hij de opdracht van Jezus om Zijn gemeente te bouwen en te leiden. Een opdracht met levensgrote gevolgen, zo krijgt Petrus van Jezus te horen. Een opdracht die Hij met de dood heeft moeten bekopen. Tijdens de dienst zullen we daar ook met elkaar over spreken, aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat zou deze ontmoeting met Jezus met Petrus gedaan hebben?
  • Waarom wil Jezus zo graag weten waarom Petrus (en wij) Hem oprecht liefhebben?
  • Jezus geeft Petrus vervolgens een opdracht om voor Zijn gemeente te zorgen, om Hem te volgen en de consequenties daarvan te aanvaarden. Zijn wij net als Petrus bereid om hetzelfde te doen? Zo niet, wat zou er dan voor nodig zijn om je zover te krijgen?

Denk vast na over deze vragen en bemoedig andere gemeenteleden met jouw inzichten.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de preek, door jouw gedachten over bovengenoemd bijbelgedeelte vooraf te delen met ds.van Alphen. Stuur deze dan uiterlijk dinsdag 13 April naar zijn mailadres, doe een brief in zijn brievenbus of stuur een whatsapp bericht.

We zien uit naar jullie bijdragen,
Ds. Coen van Alphen en Arthur de Leeuw.