Kerkdiensten in juli

Zoals u weet zijn wij in juni begonnen met kerkdiensten voor maximaal 30 kerkgangers.

In juli is het in principe toegestaan om het aantal kerkgangers te verruimen van 30 personen naar 100 personen. Echter met inachtneming van alle maatregelen, en vooral gezien het 1,5 meter voorschrift, denken wij dat voor juli dan ca. 60 tot 70 mensen maximaal aanwezig kunnen zijn. Dit is ook afhankelijk of zich veel gezinnen melden of juist veel alleen gaanden, gezinnen mogen bij elkaar zitten en dan kunnen er iets meer mensen in totaliteit geplaatst worden.

In juli hebben wij eerst op 5 en 12 juli reguliere diensten in de Dorpskerk. U kunt zich hiervoor weer aanmelden bij de kosteres Nel Brouwer: per mail kosterdorpskerkrhoon@gmail.com of telefonisch: 06-53547645. Met de verruiming van het aantal personen gaan wij ervan uit dat er voor iedereen plaats is, maar wij willen wel graag vooraf weten wie er komt. Ook in verband met de kindernevendienst, als er kinderen aanwezig zijn zal er ook een kindernevendienst worden georganiseerd. Gezinnen met kinderen worden dan rechts voorin de kerk geplaatst,  zodat de kinderen in een korte looproute heen en weer naar de consistorie kunnen.

Vanaf 19 juli tot en met 30 augustus zijn er weer de gezamenlijke zomerdiensten. Op 19 juli in de Maranathakerk en op 26 juli in de Dorpskerk. In de Maranathakerk is er ook ruimte voor circa 70 kerkgangers. De procedure blijft dezelfde: als u wilt komen dient u zich vooraf bij Nel Brouwer aan te melden, dus ook als de dienst in de Maranathakerk is. U krijgt dan bericht of u inderdaad kunt komen. In principe wordt er met de volgorde van aanmelding gewerkt, maar ook de verdeling tussen kerkgangers uit de beide kerken speelt natuurlijk een rol.

Meezingen is helaas ook in juli nog niet toegestaan. De regelgeving is verder zoals eerder gepubliceerd en deze is ook op de website terug te lezen.

De juli diensten in de Dorpskerk blijven via YouTube of kerkdienst gemist te volgen, zie ook de link op www.hervormdegemeenterhoon.nl. De dienst op 19 juli in de Maranathakerk is alleen te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl en u kunt dan selecteren op Rhoon en op Maranathakerk.

In juli zullen er nog geen reguliere middagdiensten zijn in de Dorpskerk, behalve de zanguitvoering op 12 juli.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Online Zomerzangdienst 12 juli

Op zondag 12 juli om 17.00 uur organiseren Maranathakerk en Dorpskerk Rhoon een online  ‘Zomerzangdienst’ vanuit de Dorpskerk. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de musici die in de afgelopen weken de online diensten muzikaal hebben opgeluisterd. U kunt voor deze dienst voorkeursliederen opgeven!

De dienst wordt online uitgezonden via Youtube. U kunt de dienst ook live bijwonen. Daarvoor kunt u zich opgeven bij koster Nel Brouwer. Helaas kan er nog niet door de gemeente meegezongen worden… Dus wilt u uit volle borst meezingen, kijk dan thuis mee.

Als u een lied op wilt geven, kunt u dat t/m zondag 28 juni doen bij ds Rob Maas (dsrobmaas@xs4all.nl) en ds Coen van Alphen (cdvanalphen@hotmail.com), die deze dienst zullen leiden. Het is mooi als je er bij vertelt waarom je dit lied opgeeft. We hopen dat u deze bijzondere muzikale dienst met ons zult meebeleven!

Aanvulling kerkdiensten in juni

Op 7 juni jl. is de eerste kerkdienst gehouden met het maximum aantal van 30 personen. De kerkdienst is gelukkig in goede orde verlopen. Op het eerder gepubliceerde protocol maken wij nu 2 aanvullingen. De leiding van de kindernevendienst heeft aangegeven toch graag een kindernevendienst te willen houden als er kinderen aanwezig zijn. Dit wordt mogelijk vanaf zondag 14 juni. De gezinnen krijgen dan een zitplaats rechts voorin de kerk.

Ook is gebleken dat veel kerkgangers het toch fijn vonden om na afloop buiten nog even na te praten. Wij menen inderdaad dat dit in de buitenlucht mogelijk moet zijn mits natuurlijk de 1,5 m afstand wordt aangehouden.

De kerkdienst van 14 juni is inmiddels ‘volgeboekt’ maar voor de diensten van 21 en 28 juni kunt u zich nog aanmelden en u krijgt dan bericht of en wanneer er plaats is.

Wel naar de kerk, niet zingen?

Bij de diensten in juni

We keken er naar uit, om naar de kerk te mogen. Ik als dominee ook, om weer met u en jullie samen te kunnen vieren. We zijn dus blij dat de kerkdeuren op 7 juni open gaan. Maar het is nog niet helemaal wat we hoopten… Er zijn veel beperkingen, zoals een maximum aantal mensen en de onderlinge afstand die we moeten houden. En dan: te moeten reserveren voor een plekje in Gods huis! Het gaat lijnrecht in tegen alles waar we als kerk voor staan. Die regels zijn op dit moment wel nodig en daarom houden we ons eraan, uit verantwoordelijkheidsbesef voor elkaar. Maar toch: dit is niet hoe het hoort.

Niet zingen!? Eén van de zwaarste beperkingen is: dat het ons ontraden wordt om samen te zingen. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de besmettingsrisico’s bij zingen. In afwachting hiervan zijn we voorzichtig. Bij de online diensten hebben we dat opgelost met solozang. Dat blijven we nog even doen. Echter: wat voelt het onnatuurlijk om wél naar de kerk te gaan, maar níet met elkaar te kunnen zingen!

Zingen = geloven. Het was een van de verworvenheden van de Reformatie, dat Calvijn en Luther de gemeente lieten zingen. Al zingend geven wij als gemeente antwoord op het Woord van God. Al zingend vragen wij, danken wij, loven wij, bidden wij, smeken wij. Kortom: al zingend geloven wij. Soms dwars door de twijfel heen. Niet zingen in de eredienst is daarom een grote tegenstrijdigheid.

Zingen heft je op. Dat leert de ervaring. Je kan als mens zo vastzitten in somber gepieker en in kringetjes van verdriet. Maar als je zingt moet je omhoog kijken, word je blik verruimd: hé, ik ben niet alleen, er zijn anderen om mij heen, er is een God die hoort! Bij het zingen trillen niet alleen de stembanden, maar ook de snaren van je hart. Het lucht je letterlijk op.

Zingen bindt samen. Zingen kan natuurlijk ook thuis in je eentje (vooral doen!). Maar: zingen bindt ook sámen. Je beseft weer dat je niet op je eentje kunt en hoeft te geloven, maar dat je je gedragen mag weten door de gemeente, ja door de kerk der eeuwen. De psalmen van Israel, de soms eeuwenoude gezangen van de kerk en de nieuwere liederen reiken ons woorden en melodieën aan: zing maar mee, doe maar mee in het grote koor!

We blijven zingen! Wie mee wil zingen, moet dat dus nog even thuis doen, bij de laptop of de tv. Ja, ik weet het, we kunnen allerlei alternatieven verzinnen voor in de diensten, en dat doen we ook. We zijn erg blij met de zangers en muzikanten die ons voorgaan in de lofprijzing. Maar de pijn blijft dat het nu even niet sámen kan. Ik blijf erop hopen, dat het binnenkort wel weer kan. (En mág!) (Ja, móet!)

Ds Coen van Alphen

Pinksterdienst

31 mei zal er een gezamenlijke Pinksterdienst zijn van de Dorpskerk Rhoon, de Maranathakerk Rhoon en de Protestantse Gemeente in Poortugaal.
De dienst wordt in Poortugaal gehouden en is te volgen via de link https://www.pgpoortugaal.nl/index.php/live (vanaf 09:20)

ds Van der Graaf  (Poortugaal)

Kerkdiensten in juni

Kerkdiensten in juni

Nu de overheid geleidelijk meer sociaal verkeer toestaat, stapsgewijs per 1 juni en per 1 juli,  hebben wij als kerkenraad opnieuw gekeken naar de optie om maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn in de zondagmorgendienst. Op dit moment zijn er enkele mensen standaard aanwezig, denk aan de predikant, 2 ambtsdragers, de koster, de muzikale begeleiding en de heren van de opname techniek. Zij worden als ‘personeel’ beschouwd, waardoor er per 1 juni dus gelegenheid is 30 gemeenteleden ook de dienst te laten bijwonen.

Als kerkenraad hebben wij dit besproken en wij menen dat wij u deze mogelijkheid moeten aanbieden. Zeker nu er voldoende ruimte in de kerk is om de aanwezigen verantwoord te spreiden. Er zal echter nog geen middagdienst zijn.

Hiervoor hebben wij de volgende procedure bedacht. Indien u 1 of meer kerkdiensten op 7, 14, 21 of 28 juni wilt bijwonen dan kunt u dit per mail melden aan: kosterdorpskerkrhoon@gmail.com. Wilt u het volgende aangeven:

 • Of u alleen komt of met meerdere gezinsleden?
 • Of u 1 dienst wilt bijwonen of eventueel meerdere?
 • Indien er een zondag is dat u bent verhinderd, kunt u dat ook vermelden.
 • Of u  tot de zogenaamde risicogroep behoort, dat wil zeggen dat u 70 jaar of ouder bent. Wij willen echter geen leeftijdsgroepen en uitsluiten.

Mocht u niet over email beschikken dan kunt u ook bellen naar onze koster Nel Brouwer: 06-5354 7645. U kunt zich van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 2 juni aanmelden.

Dan nog een aantal opmerkingen:

 • Het wordt door de PKN ontraden om mee te zingen omdat dit een bron van besmetting kan zijn;
 • U kunt voorin wel een liedboek pakken om mee te lezen, gelieve deze (en de reeds aanwezige bijbel) te laten liggen bij uw zitplaats, zodat wij deze kunnen reinigen en terugleggen;
 • In de dienst is geen collecte rondgang. U wordt uitgenodigd om later via de website uw gift te doen;
 • De predikant en ouderling van dienst zullen na afloop niet meelopen naar de uitgang;
 • Er is geen kinderopvang en geen kindernevendienst. Wel is er voor kinderen een tekening of puzzel/rebus aanwezig die zij kunnen meenemen naar hun zitplaats bij de ouders;
 • Toiletgebruik wordt zoveel mogelijk beperkt, doch is mogelijk;
 • De dienst blijft via YouTube of kerkdienst gemist te volgen. Dit betekent dus dat er voorin een cameraopstelling aanwezig is.

Waarschijnlijk is het op basis van regelgeving mogelijk is om in juli nog meer mensen in de kerk toe te laten, wij zullen die optie nog uitwerken. De ervaringen met de juni kerkdiensten kunnen ons daarbij helpen.

De volledige tekst een uitleg is te lezen in Kerkdiensten in juni lees deze aandachtig door.

Hartelijke groet namens de kerkenraad

Thuis het Avondmaal meevieren, hoe doe je dat?

Op zondag 17 mei vieren we het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft erover nagedacht of het mogelijk is om online het Heilig Avondmaal te vieren. Dat wil zeggen dat u tijdens de viering thuis het brood en de wijn neemt. Kan dat wel op afstand? Bij het Avondmaal gaat het toch juist om het samen zijn met God en elkaar? We hebben gemeend dat het kan. We zitten met elkaar in een ongekende situatie en dit kan een nieuwe weg zijn (hoewel het een noodoplossing blijft). We mogen geloven dat de Heilige Geest ons ook zo zal bereiken en zegenen. We hebben het Avondmaal nu ook hard nodig!

Hoe zal de viering in zijn werk gaan? We hebben in onze kerk de traditie dat wie belijdenis gedaan heeft, aan het Avondmaal gaat. Je kunt ook zeggen: Wie gelooft in Jezus als Heer, is welkom aan zijn tafel. We laten u graag vrij of u het al of niet meeviert. Ook als u niet meedoet, is het waardevol om de dienst te volgen.

Wanneer het veilig mogelijk is binnen de overheidsrichtlijnen van 1,5m afstand, kunt u wellicht iemand uitnodigen (bijvoorbeeld een familielid met wie u toch al contact hebt), om het toch enigszins samen te vieren. Maar ook als u alleen bent, mag u zich met de gemeente verbonden weten.

U kunt dan vooraf enkele stukjes brood (het maakt niet uit welk brood) en een klein glaasje wijn (of druivensap) gereed zetten. Ik raad u aan om de tafel in uw huiskamer als een kleine Avondmaalstafel in te richten: het brood op een mooi bord, de wijn in een stijlvol glas of bekertje, een kaars die brandt, een bos bloemen op tafel. Op het moment dat de mensen in de kerk het brood en de wijn als het lichaam en bloed van Christus eten, doet u thuis ook mee.

Verder zal de viering grotendeels hetzelfde zijn als normaal, alleen iets korter. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact zoeken met mij of de diakonie. De Schriftlezing zal zijn uit Lucas 24:28-35, waar Jezus de maaltijd viert met de Emmaüsgangers. Het thema is dan ook ‘Avondmaal met Jezus aan huis’.

Een gezegende viering gewenst!

Ds Coen van Alphen | cdvanalphen@hotmail.com | 010 2009520